Till IF Elfsborgs årsmöte 14 mars har det inkommit sex motioner, och nu har styrelsen tagit fram utlåtande och förslag till beslut på motionerna.

MOTION 1 ANGÅENDE PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

I IF Elfsborgs stadgar står det följande i §11:

Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Valberedningen skall senast åtta dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i valberedningen skall föredraga förslagen vid stämman. 

Ovanstående innebär att valberedningen eller sittande styrelse inte har krav på sig att presentera valberedningens förslag till medlemmarna innan årsmöte. Valberedningen har de senaste åren presenterat sina förslag före årsmötet. Men vi medlemmar skulle kunna hamna i en position där vi inte har information om vilka vi ska rösta in i vår förenings styrelse förrän vi är på plats på själva årsmötet.

Om inte medlemmarna i god tid innan årsmötet vet hur valberedningens förslag till styrelse ser ut är det svårt att sätta sig in i förslaget och få samsyn kring det. Men också i de fall där medlemmar anser att förslaget är olämpligt lägga fram ett eget förslag till styrelse.
Vi anser också att såväl den demokratiska processen som intresset för årsmötet gynnas av att valberedningens förslag presenteras i god tid.

Därför föreslår undertecknade motionärer årsmötet att besluta: 

1. Att valberedningens förslag till årsmötet 2019 och framåt bör presenteras på lämpligt sätt för samtliga medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet eller så snart valberedningen är klar med sitt förslag. 

2. Att styrelsen inför årsmötet 2019 ska lägga fram ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående.

Glenn Holvik, medlemsnummer 569
Jonas Lidén, medlemsnummer 1019
Anders Eliasson, medlemsnummer 2247
Isak Edén, medlemsnummer 133
Christina Sandebert, medlemsnummer 6251
Fredrik Johansson, medlemsnummer 2045
Frans Lindman, medlemsnummer 2036
Andreas Nilsson, medlemsnummer 1731
Lennart Odhström, medlemsnummer 618

Andreas Tranlöv, medlemsnummer 622
Anders Hultin, medlemsnummer 1405
Maria Sabel, medlemsnummer 3587
Sara Karlén, medlemsnummer 4774
Bosse Wikensten, medlemsnummer 3732
Markus Carlstrand, medlemsnummer 2293
Christer Artursson, medlemsnummer 1843
Linus Ternander, medlemsnummer 5952
Annelie Magnusson, medlemsnummer 3885 

 

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 1 ANGÅENDE PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MOTION 2 ANGÅENDE IF ELFSBORGS MATCHKLÄDER

Att IF Elfsborg är det gula laget vet alla. Vi har så gott som alltid representerat i gula tröjor och svarta shorts som vår ordinarie matchdräkt och det är ju också så det alltid kommer att förbli.

Färgerna är en rest av det fd. regementet i Borås och Västergötlands färger och har varit med genom föreningens historia. Det är helt enkelt den största garanten för att Elfsborg är just Elfsborg.

Eftersom våra färger är en grundbult och okontroversiell fråga så tycker vi att det här borde framhävas och slås fast av medlemmar i samband med ett årsmöte för att sedan också lyftas in i våra stadgar.

Därför föreslår undertecknade motionärer årsmötet att besluta:

  1. Att IF Elfsborg alltid ska ha en ordinarie matchdräkt med en i huvudsak helgul tröja och svarta shorts.
  2. Att styrelsen ihop med motionärerna ska bilda en arbetsgrupp med syftet att till årsmötet 2019 presentera ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående förslag om ordinarie matchdräkt.

Andreas Tranlöv, medlemsnummer 622
Alfred Johansson, medlemsnummer 5528

 

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 2 ANGÅENDE IF ELFSBORGS MATCHKLÄDER 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MOTION 3 ANGÅENDE REDOVISNING AV PUBLIKSIFFROR

Hej Vill lämna in en motion till klubbens årsmöte 2018. Under 2017 blev det uppenbart att sättet IF Elfsborg redovisar publiksiffror inte är bra. Att redovisa antalet sålda biljetter istället för antalet åskådare på plats blev ju till sist ett stort skämt. Något som inte gynnar klubben. Att ange publiksiffran till exempelvis 6 000 när alla ser att endast hälften är på plats inger inte förtroende för klubben. För att undvika detta föreslår jag att årsmötet beslutar att från och med säsongen 2018 enbart redovisa antalet åskådare på plats på Borås Arena.

Lennart Odhström medlem i IF Elfsborg

 

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 3 ANGÅENDE REDOVISNING AV PUBLIKSIFFROR 

IF Elfsborg redovisar publiksiffror utifrån antalet sålda biljetter. Det finns inget som hindrar föreningen att göra på detta vis och IF Elfsborg är inte heller ensam inom idrotten om att redovisa på detta sätt; andra lag i Allsvenskan och samtliga lag i SHL är exempel på föreningar där man utgår från sålda biljetter. Föreningen kommer under den kommande säsongen vara ännu tydligare med att redovisa att publiksiffran bygger på antalet sålda biljetter.

Frågan om redovisning av publiksiffror har varit uppe till diskussion inom SEF (Svensk Elitfotboll). Ett beslut kan komma under året och de gemensamma reglerna, som isåfall alla klubbar måste följa, skulle kunna komma att gälla fr o m 2019. I nuläget går det inte att säga hur de gemensamma redovisningsreglerna kommer att se ut (t ex om de ska utgå från antal inpasserade, sålda biljetter eller en kombination av dessa).

Motionären föreslår att årsmötet beslutar att från och med säsongen 2018 enbart redovisa antalet åskådare på plats på Borås Arena. Mot bakgrund av att det med största sannolikhet kommer att fattas ett gemensamt beslut i SEF om hur publiksiffror ska redovisas, anser styrelsen att det blir en olycklig tajming att just nu göra en ändring i vår förening som kanske måste ändras igen inom kort.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
Att avvakta SEFs beslut angående redovisning av publiksiffror.
Att därmed anse motionen besvarad.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MOTION 4 ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV HYBRIDGRÄS

Borås Arena byggdes 2005 och lade grunden till en otrolig framgångsperiod i IF Elfsborgs historia. När Arenan byggdes 2005 bestämdes det att vi skulle frångå att spela på naturgräs som klubben gjort sedan grundandet 1904 utan istället lägga in konstgräs som underlag. IF Elfsborg var inte först i landet med att anlägga en konstgräsmatta men vi gick i bräschen för utvecklingen och blev landets första herrfotbollsklubb att vinna SM-guld med konstgräs som underlag på hemmaarenan.

Spolar vi fram tiden till 2018 så spelar 10 av 16 lag i Allsvenskan med konstgräs som underlag på hemmaarenan. Fem lag har naturgräs som underlag och ett lag spelar på hybridgräs. Ute i Europa är det dock fortfarande ytterst sällsynt med konstgräsmattor, men desto vanligare med hybridgräs. Det är därför enligt undertecknades tycke att IF Elfsborg återigen ska gå i bräschen i svensk fotboll och genomföra ett byte från konstgräs till hybridgräs. Vi anser att hybridgräset står för den bästa kombination av känslan från naturgräs och nyttjandegraden från konstgräs.

Vi är medvetna om Borås odlingszoner, det svenska klimatet, att vi inte har ensam beslutsrätt över frågan då både staden och ett annat herrfotbollslag har lite att säga till om. Men hybridgräsets framfart i Sverige möjliggör (vilket vi sett på fotbollsarenan i Göteborg) att flera lag kan dela på samma hemmaarena och ändå ha ett underlag bestående av gräs och som är klart spelduglig även in i november. Ett byte till hybridgräs skulle dessutom öka attraktionskraften för att locka tävlingslandskamper för våra olika landslag. Borås Arena skulle kunna vara ett självklart val som svensk ”nationalarena” för U21-landslaget samt locka damlandslagsmatcher, något som visat sig svårt bland annat med hänvisning till befintligt underlag. Dessutom finns en miljöaspekt kring gummikulorna som används i konstgräset att ta hänsyn till.

När Borås Arena byggdes blev det stadens första konstgräsmatta. Idag finns det 10 konstgräsplaner runt om i kommunen, plus Borås Arena och Borås Arena 2. Det här borde innebära att behovet av att använda stans elitarena till annat än just elitidrott har minskat under de här åren. Konstgräs är ett utmärkt underlag för träning, bredd och ungdomsfotboll men elitfotboll ska spelas på ett underlag där majoriteten av underlaget består av gräs. För IF Elfsborg kan en väl anlagd hybridgräsmatta bli en konkurrensfördel gentemot många av våra konkurrenter vid spelarrekrytering och vid spelares vidareförsäljning samt ge oss bättre förutsättningar för att återigen konkurrera om medaljer av ädel valör.

Motionen yrkar på:

1, Att nästa gång det är dags för underlagsbyte på Borås Arena så skall en hybridgräsmatta läggas in och inte en ny konstgräsmatta.

David Stadig, medlemsnummer 3222
Isak Edén, medlemsnummer 133

 

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 4 ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV HYBRIDGRÄS 

Byte av gräsmatta på Borås Arena har skett ungefär var tredje år. Senaste bytet gjordes under 2017 och nästa kommer att ske om några år. Ansvaret för utbytet har Borås Arena AB som äger anläggningen och fattar beslut om när och hur det ska ske. Faktorer som påverkar valet av typ av gräs är bland annat produkternas utveckling och möjligheter till nyttjandegrad.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
Att ge styrelsen i uppdrag att framföra till Borås Arena AB att hybridgräs skall utvärderas tillsammans med andra alternativ inför nästa byte.
Att därmed anse motionen besvarad.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MOTION 5 TILL IF ELFSBORGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA/ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 ANG ETT ELITSATSANDE DAMLAG I IF ELFSBORG

IF Elfsborg har en särställning som den ledande fotbollsklubben i Borås och Sjuhärad och klubben är idag oerhört framgångsrika och duktiga på att få fram och utveckla fotbollstalanger på herrsidan och klubben vill vara en utmanare till storstadsklubbarna.

Jämställdhet en självklarhet?
IF Elfsborg vill också vara en del av det goda samhället och en samarbetspartner till Borås Stad genom att satsa på sociala projekt, arbetslöshetsprojekt, invandrarprojekt och liknande. När det kommer till kärnverksamheten ”Elitfotboll” vänder sig dock klubben enbart till hälften av befolkningen och tar bara emot pojkar/män. I dagens samhälle är det inte acceptabelt. I dagens samhälle kan man inte som förening eller bolag enbart vända sig till hälften av befolkningen. Jämställdhet är en självklarhet för att bli framgångsrik i alla branscher och det kommer inte att dröja länge innan kommuner, förbund och sponsorer kräver att föreningar är jämställda för att få bidrag eller sponsring.

Damfotboll på frammarch
Damfotbollen har en gång i tiden haft en stark ställning i Borås och Sjuhäradsbygden med framgångsrika lag som Öxabäck, Kronäng, Mariedal och Dalsjöfors.
Tiderna har dock förändrats och nu 2018 finns det inget damlag från Borås eller Sjuhärad i någon av de högsta serierna, Damallsvenskan eller Elitettan. Det leder till att intresset för tjej- och damfotboll minskar, att de bästa talangerna tvingas flytta från stan för att nå eliten och att vi inte fostrar några nya elitspelare. Det blir en nedåtgående spiral.
Men antalet flick- och damspelare ökar över hela landet och Damfotbollen är ökar i hela Europa. Var femte 11årig tjej spelar fotboll idag. I Sverige har tex klubbar som AIK, Hammarby, Djurgården, IFK Norrköping, Sirius och Brommapojkarna elitsatsande damlag och i Europa ställer UEFA krav på klubbar att starta damlag och ligorna växer i Italien, Spanien, Tyskland, England och Frankrike.

Kostnader för ett damlag
Genomsnittskostnaden för att driva ett lag i Elitettan, låg 2016, enligt SvFFs utredning, på ca 3,2 mkr / år. Det inbegriper hela verksamheten från flicklag upp till elitlag, tränare, spelarlöner, administration, organisation, resor, marknadsföring osv. I Elfsborg finns redan alla förutsättningar i form av organisation, tränarkompetens, anläggningar, sponsorkontakter, varumärke osv. En satsning på ett elitdamlag skulle därför vara mer framgångsrik och mindre kostsam för Elfsborg jfr med att starta från 0 eller att bygga upp i en mindre förening. Min bedömning är att med en budget på max 2.5 mkr / år skulle Elfsborg kunna etablera slagkraftigt damlag i Elitettan. (En kostnad som motsvarar endast 2-3 % av Elfsborgs totala budget.) Ett lag i Div 1 kostar ca 1 mkr och i de lägre divisionerna blir kostnaden några 100-tusen kr / år.

Stärker varumärket
Om man inte investerar något i en verksamhet så kommer den inte att ge någon avkastning.
Jag är övertygad om att elitsatsande damlag i Elfsborg skulle stärka IF Elfsborgs varumärke, image och ekonomi.  Det skulle vara lönsamt för klubben att ha ett elitsatsande damlag genom att det skulle locka fler sponsorer och befintliga sponsorer skulle vara intresserade av att stanna kvar och öka sin sponsring. Fler personer skulle engagera sig i Elfsborg och det skulle ge mängder av positiv press och media.

Två vägar; Börja från botten, eller starta i div 1.
Det finns två vägar att gå. Antingen börjar IF Elfsborg från början genom att starta ett eget damlag i Div 4 för att jobba sig uppåt i seriesystemet. Det innebär dock en lång process och många år innan man når eliten. Det kommer att vara mkt svårt att få etablerade spelare att spela div 4 eller div-3fotboll. Fördelen är att det blir billigt. Att driva ett lag i Div 4 kostar väldigt lite. Nackdelen är att en sådan lösning inte lockar befintliga duktiga spelare och att det kommer att ta många år innan man når något som kan liknas vid ”Elit”. En sådan lösning kan knappast kallas för en elitsatsning.
I Borås finns 2018 2 st Div1-klubbar i Bergdalen och Sjömarken. Genom ett samarbete med båda dessa där Elfsborg går in och tar över ett av lagens plats i seriesystemet så kan IF Elfsborg i ett slag etablera sig steget under elitettan utan några uppbyggnadskostnader. En sådan lösning skulle utan tvekan locka de duktigaste spelarna i Borås med omnejd och ha goda förutsättningar att inom bara något år etablera sig i Elitettan. Det är en sportsligt och ekonomiskt smart lösning och en lösning som har ett starkt stöd inom damfotbollen i Borås.

Helhjärtad satsning
En förutsättning för att lyckas med elitsatsande damlag i IF Elfsborg är att satsningen är helhjärtad från IF Elfsborgs styrelse, ledning, medlemmar och tongivande sponsorer. En satsning på ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg bör därför sorteras in under fotbollssektionen tillsammans med förenings olika herrlag för att satsningen skall tas på allvar och lyckas.

Avslutning
IF Elfsborg är har en 100årig framgångsrik tradition av att utveckla manliga fotbollsspelare och en särställning inom Fotbollssverige. IF Elfsborg har organisation och alla möjligheter att göra samma sak och bli lika framgångsrika på damsidan. Idag är det en självklarhet att föreningar, klubbar och företag skall vara jämställda och övriga fotbollsborås tror, hoppas och förväntar sig att Elfsborg skall ta ansvaret och satsa på ett damlag i eliten.
Så länge det inte finns ett tydligt JA, eller NEJ från IF Elfsborg till ett elitsatsande damlag så ligger det som en ”våt filt” över en damelitsatsning i Borås. Därför föreslår jag årsmötet att besluta om ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg, eller att årsmötet ge ett tydligt besked till medlemmar, sponsorer, fotbollstjejer och andra föreningar i Sjuhärad att det inte kommer att bli något elitsatsande damlag i eller med IF Elfsborgs namn under överskådlig tid.

Förslag till Beslut
IF Elfsborgs Årsmöte beslutar att:
IF Elfsborg under 2018 startar ett elitsatsande damlag som går in i seriespel 2019.
IF Elfsborg undersöker möjligheterna till samarbete med de lokala div1-klubbarna i Borås, Bergdalen och Sjömarken, med syfte och mål att starta det elitsatsande damlaget i IF Elfsborg så högt upp i seriesystemet som möjligt.
Ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg bör sorteras in i organisationen bland övriga elitsatsande lag och inte som en egen förening eller under ”Vi tillsammans”.

Borås 2018-01-03
Erik Svalander

 

MOTION 6 ANGÅENDE DAMFOTBOLL

Frånvaron av damfotboll i Idrottsföreningen Elfsborg har varit ett hett debatterat ämne de senaste åren. Mycket på grund av en medial debatt och för att det finns många duktiga flickor i bygden som gärna vill spela i Idrottsföreningen Elfsborgs färger.

Vi Tillsammans är föreningens ledord och det är viktigt att föreningen är öppen för alla, vilket också bör innebära att flickor ska kunna känna sig välkomna som spelare. På lång sikt anser vi att Idrottsföreningen Elfsborg helt enkelt ska ha ett damlag med en fungerande flickverksamhet.

Det är däremot viktigt att rätt beslut tas så att inte ett förhastat beslut kan förstöra möjligheten att bygga upp något framgångsrikt på lång sikt. En dålig start för damfotboll i Idrottsföreningen Elfsborgs regi kan förstöra för alla flickor som vill spela i de gulsvarta färgerna en lång tid framöver.

Då detta är en stor fråga så är det viktigt att föreningens medlemmar engageras då det är därifrån som damfotbollen kan växa. Det är också viktigt att man grundligt bereder frågan och ger arbetet tid, så att engagemang växer fram naturligt så medlemmar är beredda att ta ansvar för verksamheten.

Styrelsen har även uttalat sig i frågan på senaste medlemsmötet där styrelsen menade att det är en komplex fråga, vilket understryker vikten av att man har stöd i sitt beslut.

Undertecknade motionärer yrkar därför att årsmötet beslutar:
Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma.

Glenn Holvik, medlemsnummer 569
Linus Ternander, medlemsnummer 5952 

 

STYRELSEN UTLÅTANDE ÖVER MOTIONERNA 5 OCH 6 OM DAMFOTBOLL 

Erik Svalander föreslår i sin motion:

Att IF Elfsborg under 2018 startar ett elitsatsande damlag som går in i seriespel 2019.
Att IF Elfsborg undersöker möjligheterna till samarbete med de lokala div1-klubbarna i Borås, Bergdalen och Sjömarken, med syfte och mål att starta det elitsatsande damlaget i IF Elfsborg så högt upp i seriesystemet som möjligt.
Att ett elitsatsande damlag i IF Elfsborg bör sorteras in i organisationen bland övriga elitsatsande lag och inte som en egen förening eller under ”Vi tillsammans”. 

Glenn Holvik och Linus Ternander föreslår i sin motion:

Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma. 

Frågan om damfotboll inom IF Elfsborg är en fråga som återkommit då och då genom åren. Det är ett stort och långsiktigt beslut som handlar om en ny inriktning och en stor satsning för vår förening.

Ser man till dam/ flickfotboll så har det under senare år tagits ett antal helt nya, banbrytande initiativ inom IF Elfsborg:
• Sommarfotbollsskola för flickor/pojkar 10-15 år sedan 2007
• Camp Elfsborg, som innefattar ett stort antal verksamheter riktade mot flickor/pojkar, sedan 2010
• Flickakademin sedan 2015 (treårsavtalet har nyligen förlängts)
• F8-lag – sedan 2015

Syftet med Flickakademin är att erbjuda kvalitativa träningar och skapa bra förutsättningar för damfotboll i närområdet. Genom detta vill vi bidra till att öka intresset för dam/ flickfotboll i regionen, få fler tjejer att börja spela fotboll, inspirera unga tjejer att satsa på fotboll och få tjejer att vara aktiva med sin fotboll längre. Vi vill även öka ledarkompetensen inom dam/ flickfotbollen och få fler kvinnliga ledare. På sikt skulle detta även kunna bidra till att skapa ett elitlag i Borås.

Vi har således kommit en bit på väg och styrelsen har mot bakgrund av detta kommit fram till följande slutsatser:
• IF Elfsborg vill stötta och delta i utvecklingen av damfotbollen i regionen.
• Vi vill medverka i långsiktiga hållbara satsningar med hög kvalitet som ger professionell framgång.
• Det finns olika vägar framåt. Att gå vidare med ett nytt avtal med Flickakademin är ett sådant vägval.
• IF Elfsborg arbetar också med andra viktiga satsningar som vi tror kan stötta och har betydelse för damfotbollens utveckling, såsom t ex utvecklingen av Borås Arena.
• Motionärerna lyfter fram era viktiga frågeställningar som styrelsen anser behöver belysas ytterligare. Vi är inte mogna för ett avgörande beslut idag.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
Att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar vidare med de frågeställningar som motionärerna tar upp gällande damfotboll inom föreningens verksamhet. Arbetsgruppens slutsatser presenteras vid kommande årsstämma.
Att avslå Erik Svalanders motion.
Att anse motionen från Glenn Holvik och Linus Ternander besvarad.