IF Elfsborgs styrelse ger lägesrapport för motioner

Publicerad: 2018-09-24 16:21

Så här i mitten av september passerar vi ”halvtid” mellan våra årsmöten. Vad passar då bättre än en liten uppdatering kring vad som hänt med de motioner som behandlades på vårt årsmöte i mars 2018? Här kommer en lägesrapport.

Motion 1 handlade om valberedningens förslag
Årsmötet beslutade att ”valberedningens förslag till årsmötet 2019 och framåt bör presenteras på lämpligt sätt för samtliga medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet eller så snart valberedningen är klar med sitt förslag.”

Styrelsens åtgärd: Detta är numera inlagt som en rutin inför kommande årsmöten. Presentationer av valberedningens kandidater kommer bland annat att finnas på hemsidan, så som inför årsmötet 2018. Inkomna nomineringar kommer likaså att redovisas.
Årsmötet beslutade också att ”styrelsen inför årsmötet 2019 ska lägga fram ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående.”

Styrelsens åtgärd: Styrelsen arbetar med en översyn av stadgarna och kommer att presentera ett förslag till stadgeändring inför årsmötet 2019.

Motion 2 handlade om Elfsborgs tävlingsdräkt
Årsmötet beslutade att ”IF Elfsborg alltid ska ha en ordinarie matchdräkt med en i huvudsak helgul tröja och svarta shorts, samt att styrelsen ihop med motionärerna ska bilda en arbetsgrupp med syftet att till årsmötet 2019 presentera ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående förslag om ordinarie matchdräkt.”

Styrelsens åtgärd: I våras tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående av motionärerna Andreas Tranlöv och Alfred Johansson, Ingela Carlsson från styrelsen samt Camilla Larsson från kansliet. Arbetsgruppen har arbetat under sommaren och bland annat gjort en gedigen kartläggning av hur andra föreningar hanterar denna fråga. Kartläggningen har omfattat föreningarna i Allsvenskan och Superettan samt ett antal hockeyföreningar. Kontakter har även tagits med Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll. Gruppen har nyligen avslutat sitt arbete och presenterat ett förslag till stadgeändring som styrelsen har ställt sig bakom. Förslaget till stadgeändring kommer att behandlas på årsmötet 2019. Arbetsgruppen har även (som en liten extra bonus!) lämnat ett antal konkreta förslag till hur föreningens grafiska manual kan utvecklas. Även dessa förslag har styrelsen ställt sig positiva till.

Motion 3 handlade om hur publiksiffror redovisas
Årsmötet beslutade att ”avvakta Svensk Elitfotbolls beslut angående redovisning av publiksiffror.”

Styrelsens åtgärd: Svensk Elitfotboll har ännu inte fattat något beslut i frågan och i avvaktan på detta redovisar föreningen antalet sålda biljetter till respektive match.

Motion 4 handlade om hybridgräs på Borås Arena
Årsmötet beslutade att ”ge styrelsen i uppdrag att framföra till Borås Arena AB att hybridgräs skall utvärderas tillsammans med andra alternativ inför nästa byte.”

Styrelsens åtgärd: Budskapet har framförts och protokollförts på styrelsemöte med Borås Arena AB.

Motion 5 och 6 handlade om damfotboll
Årsmötet beslutade att ”styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma.”

Styrelsens åtgärd: Styrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning som anger vilken kartläggning som behöver göras och vilka konsekvensanalyser som krävs för att vi ska få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. Styrelsen har också kommit fram till att det finns flera fördelar med att detta arbete görs med hjälp av extern kompetens. Ett antal tänkbara samarbetspartners har därför kontaktats och utvärderats. Denna process har utmynnat i att styrelsen har beslutat att anlita Västra Götalands Idrottsförbund för att ta fram beslutsunderlaget. Västra Götalands Idrottsförbund kommer att bedriva arbetet utifrån uppdragsbeskrivningen men i övrigt helt självständigt. Det innefattar bland annat kontakter med intressenter såsom supportrar, sponsorer, fotbollsföreningar, politiker samt benchmark med andra idrottsföreningar. Styrelsen kommer att få delrapporter under hösten, men det fullständiga beslutsunderlaget kommer att vara klart först efter årsskiftet. Styrelsen kommer då att, utifrån beslutsunderlaget, formulera sitt förslag till årsmötet 2019.

/IF Elfsborgs styrelse

Huvudpartners Officiella sportleverantörer