Inför årsmötet den 13 mars föreslår styrelsen att föreningen antar nya stadgar. Det nya förslaget finns bifogat längre ner i artikeln.

Bakgrunden till att styrelsen lägger fram detta förslag är att det vid förra årsmötet fanns två motioner som innehöll förslag om stadgeändringar. Styrelsen bestämde sig då för att göra en total översyn av stadgarna. Det nya förslaget utgår från Riksidrottsförbundets normalstadgar. Jämfört med dagens stadgar föreslås att valberedningens förslag ska presenteras för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Vidare har styrelserepresentanten i valberedningen tagits bort. En särskild paragraf om föreningens ordinarie tävlingsdräkt har införts. Detta är några exempel på förbättringar och förändringar som finns i förslaget till nya stadgar.

Beslut om ändring av stadgarna måste fattas av två på varandra följande stämmor där den ena måste vara ordinarie årsstämma. På båda stämmorna krävs att beslutet fattas med minst 2/3 majoritet. Även om årsstämman den 13 mars beslutar att följa styrelsens förslag så krävs alltså ytterligare ett beslut, antingen vid årsstämman 2020 eller vid en extrastämma, för att de nya stadgarna ska träda ikraft.

(PDF)

Reviderade stadgar för Idrottsföreningen Elfsborg 190212