Utredningen om damfotboll är nu klar och redogörs för i denna rapport ”Damlag i IF Elfsborg?” (se länk till pdf längst ner i artikeln) som sammanställts av Västra Götalands Idrottsförbund.  Utredningen har presenterats för föreningens medlemmar vid ett möte den 23 februari 2019 och finns härmed nu också tillgänglig för alla att ta del av.

Bakgrund

IF Elfsborgs föreningsstämma 2018 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som under året skulle arbeta med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet samt ta fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom föreningen. Stämman beslutade vidare att arbetsgruppens förslag skulle vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och komma till ett beslut vid föreningsstämman 2019.

Styrelsen inledde arbetet med att beskriva vilken kartläggning och vilka konsekvensanalyser som krävdes för att få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. Styrelsen kom fram till att det fanns fördelar med att låta utredningsarbetet göras av en extern part och anlitade därför Västra Götalands Idrottsförbund för att göra utredningen.

Om utredningen

Västra Götalands Idrottsförbund har bedrivit sitt arbete utifrån styrelsens uppdragsbeskrivning men i övrigt helt självständigt. I rapporten beskrivs hur man har gått tillväga (materialinsamling), vilka grupper man har varit i kontakt samt metodologiska överväganden.

Rapport: ”Damlag i IF Elfsborg?” Slutrapport DAMLAG I IF ELFSBORG

Styrelsens förslag inför stämman kommer att presenteras senast den 6 mars.