Under måndagskvällen höll IF Elfsborgs årsmöte på Borås Kongress. Ett årsmöte som präglades av ett stort engagemang och framtidstro kring föreningen. 

Ordförande Sune Lundqvist öppnade stämman varpå en hedrande parentation för de som under 2019 lämnade oss följde. Ulrik Nilsson blev sedan vald till mötets ordförande och Anders Filipsson Clareving valdes till dess sekreterare. Jan Linusson och P-O Berggren röstades igenom som stämmans justerare av protokollet och Maria Sabel samt Simon Ring röstades igenom som rösträknare på stämman. Därefter fick Sune Lundqvist ordet och genomförde ett föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse som innehöll bland annat information om arbetet med Borås Arena 2.0, en återblick på invigningen av Ryda Fotbollshall och ett föredragande av föreningens ekonomiska situation.

Där emellan tog Klubbchef Stefan Andreasson över ordet och sammanfattade IF Elfsborgs arbete i samhället och vad den nationella rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” visade för ekonomiska vinster och besparingar som fotbollsföreningars samhällsarbeten innebär för samhället. Vidare pratade han om fotbollsåret 2019 och vilka spännande utmaningar vi har framför oss.

Efter genomgången av verksamhetsåret 2019 följde föredragande av revisionsberättelsen. Revisorn Fredrik Ekelund hade granskat styrelsens förvaltning av föreningen och läste upp det som revisorerna hade kommit fram till och gav styrelsen ansvarsfrihet.
Fastställande av balans- och resultaträkning och styrelsens förslag till resultatdisposition följde och stämman röstade igenom revisorernas förslag. Stämman gav även, enhälligt, styrelsen och styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

IF Elfsborgs ordförande Sune Lundqvist och Klubbchef Stefan Andreasson tog sedan över ordet på nytt och genomförde en dragning om kommande års arbete. 2020 blir ett år där den positiva känslan, på alla plan, blir viktig att förmedla och bära med sig. Sportsligt vill IF Elfsborg fortsätta att arbeta med miljön runt våra spelare och ledare, bibehålla och känna stolthet kring vår identitet och fortsätta att utmana genom att spela fotboll i framkant. Ekonomiskt ser vi nya möjligheter i vår utveckling kring matcharrangemangen och moderniseringen av arenan.

Efter att medlemsavgiften i IF Elfsborg för 2021 framröstats till att vara den samma som för nuvarande år 2020 var det dags för val av ordförande och erforderligt antal styrelseledamöter. Valberedningens Bosse Lindell redovisade bland annat hur valberedningen har arbetat med att få in fler kvinnor till valberedningen. Ett arbete som fortsätter.

Valberedningen föreslog omval av Sune Lundqvist som ordförande i IF Elfsborg under en period på ett år, vilket också stämman röstade igenom enhälligt. Mats Karlsson, Ingela Carlsson, Anders Segerblom och Lasse Stensson, valdes om på två år.

Därmed ser Idrottsföreningens Elfsborgs styrelse ut som följande:
Sune Lundqvist (ordförande, nyvald på ett år)
Ingela Carlsson (omval på två år)
Anders Segerblom (omval på två år)
Lars Stensson (omval på två år)
Mats Karlsson (omval på två år)
Michael Ekberg (ett år kvar)
Joachim Modigh (ett år kvar)
Nadja Bengtsson (ett år kvar)

Därefter utsågs revisorer och revisorssuppleanter för 2020.
Revisorer: Fredrik Ekelund. Sofia Larsson
Revisorssuppleanter: Peter Emanuelsson, Emelie Strömberg

Därefter var det valberedningens tur att bli föreslagna, och stämman röstade ja till att valberedningen får fortsatt förtroende under det kommande året.
IF Elfsborgs valberedning ser därmed ut som följande:
Bosse Lindell (sammankallande)
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten

Styrelsens förslag om nya stadgar
Inför årsmötet 2019 föreslog styrelsen att föreningen skulle anta nya stadgar. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med några smärre justeringar. Eftersom beslut om ändring av stadgarna måste fattas av två på varandra följande stämmor – där den ena måste vara en ordinarie årsstämma – blev det under måndagens årsmöte dags att fastställa de nya stadgarna, för att dessa ska kunna träda ikraft.

Styrelsen föreslog att förslaget till de nya stadgarna ska fastställas – vilket också årsstämman gjorde.

Vidare behandlades de motioner inlämnade av medlemmar som inkommit till årsstämman.

Motion 1: Angående stadgeändring för § 11 Valberedningens arbete
Hela motionen finns att läsa här:
https://elfsborg.se/2020/03/02/styrelsens-svar-pa-inlamnade-motioner/

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för valberedningens arbete där bland annat vikten av en god könsfördelning beaktas, vilket också blev årstämmans beslut

Motion 2: Angående Svensk Elitfotbolls avtal med Kindred Group AB/Unibet. Hela motionen finns att läsa här: https://elfsborg.se/2020/03/02/styrelsens-svar-pa-inlamnade-motioner/

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att avslå medlemmens motion, vilket också årsstämman gjorde.

Motion 3: Angående införandet av VAR (Video Assistant Referee)
Hela motionen finns att läsa här: https://elfsborg.se/2020/03/02/styrelsens-svar-pa-inlamnade-motioner/

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att avslå medlemmens motion, samt att låta medlemmarna vara med och avgöra föreningens ståndpunkt i frågan vid ett medlems- eller årsmöte. Detta blev också årstämmans beslut.

Motion 4: Angående villkorstrappan. Hela motionen finns att läsa här: https://elfsborg.se/2020/03/02/styrelsens-svar-pa-inlamnade-motioner/

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att avslå medlemmarnas motion, vilket årsstämman inte gjorde, utan gick istället på motionärernas yrkande.

När de fyra motionerna var avhandlade återstod det bara avslutning av årsstämman. IF Elfsborgs styrelseordförande Sune Lundqvist tackade alla medlemmar som hade kommit till Borås Kongress. Därefter följde intervju med SLO Eric Sjölin om den nya matchtröjan och spelarintervju med Sivert Heltne Nilsen.