Frågan om VAR är inte helt enkel att ta ställning till. Den rapport som tagits fram av Svensk Elitfotboll och som redovisades i januari 2021 gör en genomlysning av frågan utifrån olika perspektiv. Rapporten visar att det finns argument som talar för ett införande av VAR, men att det också finns sådant som talar emot.

Styrelsen har, efter att ha vägt det som talar emot och det som talar för, landat i att det i nuläget inte finns tillräckligt starka argument för att införa VAR i Sverige. Styrelsen föreslår därför

att IF Elfsborg uttalar sig mot ett införande av VAR

att IF Elfsborg, genom sitt medlemskap i Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet, verkar för att VAR inte införs inom svensk elitfotboll.