Under årsmötet som ägde rum onsdagen 14 mars valdes Sune Lundqvist enhälligt till ny ordförande i IF Elfsborg medan avgående Bosse Johansson lika enhälligt blev hedersordförande i föreningen.
177 röstberättigade medlemmar deltog på ett väldigt intressant, motionstätt, diskussionsrikt och engagerat årsmöte där fokus låg på framtiden för IF Elfsborg.

Innan stämman öppnades gratulerades och besjöngs manager Jimmy Thelin på sin 40-årsdag, som han lämpligt nog hade valt att spendera på IF Elfsborgs årsstämma.
Efter att han hade fått sitta ner och ta emot gratulationer från de strax över 200 närvarande personerna tog Thelin klivet fram till podiet och talade om den första tiden som manager, jobbet som har gjorts och framförallt det som komma skall.
Efter detta så öppnades stämman varpå en hedrande parentation för de som under 2017 lämnade oss följde.
Bosse Johansson, som alltså gjorde sitt sista årsmöte som ordförande i IF Elfsborg, lämnade därefter över ordet till styrelsens Ingela Carlsson som svarade på en inkommen fråga från en medlem huruvida det är lämpligt att anställda i IF Elfsborg har rätt att rösta på årsmötet. Ingela Carlsson redogjorde för att styrelsen frågat andra föreningar om det var praxis att anställda har rösträtt eller ej. Hon redogjorde att det inte finns någon praxis i detta i IF Elfsborg och hon kunde inte heller hitta någon praxis i någon annan klubb, utan fastslog att man som röstberättigad medlem, anställd eller ej, har rösträtt på årsmötet.
Medlemmen protesterade mot detta, ansåg att det var fortsatt mycket olämpligt att anställda har rösträtt på årsmötet och lovade att återkomma i ärendet till nästa års stämma.

Pelle Höög blev vald till mötets ordförande och Anders Segerblom valdes till dess sekreterare.
Janne Frick och Rolf Eriksson röstades igenom som stämmans justerare av protokollet och Maria Sabel samt Martin Tranlöv röstades igenom som rösträknare på stämman.
Därefter fick Bosse Johansson ordet och genomförde en dragning om året som gått ur ett ekonomiskt perspektiv. Efter en förlust på 5,4 miljoner kronor 2017 är IF Elfsborgs egna kapital 33,6 miljoner kronor, varav 13,8 miljoner kronor av dessa är bokfört värde på spelartruppen. Likviditeten ligger på 20,2 miljoner kronor och var enligt Johansson det bästa han kunde minnas att föreningen haft. Ekonomin sammanfattades med följande:
* Balanserad ekonomi
* Förlust 5 Mkr
* Likviditeten mycket bra (20+ milj)
* Eget kapital 34 Mkr
* Konsolideringsgrad 51%
* Spelartruppens värde 13,8 Mkr

Johansson lämnade över till klubbchef Stefan Andreasson som genomförde en sportslig sammanfattning för 2017. Det konstaterades att det inte gick som alla vi gulsvarta hade hoppats på i allsvenskan, men på ungdomssidan var framgångarna väldiga och oerhört glädjande.  Det sportliga sammanfattades av Andreasson med följande:
* Mittenplacering i Allsvenskan (8:a)
* Ytterligare A-lagsdebutanter från egna led
* SM-Guld U17
* SM-Guld U19
* SM-silver U21
* Kvalificering UEFA Youth League
* 22:a allsvenska säsongen på rad under 2018
* Nytt tränarteam inför 2018

Efter de ekonomiska och sportsliga sammanfattningarna följde föredragande av revisionsberättelsen. Revisorn Peter Karlsson hade granskat styrelsens förvaltning av föreningen och läste upp det som revisionerna hade kommit fram till och gav styrelsen ansvarsfrihet.
Fastställande av balans- och resultaträkning och styrelsens förslag till resultatdisposition följde och stämman röstade igenom revisionernas förslag. Stämman gav även, enhälligt, styrelsen och styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

Då var det dags för styrelsen och klubbledningens tankar, idéer och planer för det kommande verksamhetsåret. Bosse Johansson, fortfarande i rollen som ordförande, genomförde ett tacktal där han talade om tacksamhet för att han under så många år hade fått vara ordförande för ”Skandinaviens finaste fotbollsförening”. Han riktade ett stort tack till alla i föreningen, alla medlemmar och alla andra som intresserar sig för IF Elfsborg för det förtroendet han hade fått under sina år på posten. Bosse pratade även om stolthet i staden och i bygden. Han talade om mångas engagemang till klubben och de möten han har upplevt under sina år som ordförande. Och så minnen, såklart.
Starkast på plats under årsmötet var minnena av SM–gulden, Europaspelen, värvningarna av Anders och Mathias Svensson och överlag de fantastiska framgångarna som IF Elfsborg haft under hans år som ordförande. Bosse Johansson avslutade sitt tal med att prata om den glädje som finns i fotbollen och Elfsborg och att den är nödvändig att behålla och ta tillvara på. När talet var avslutat fick han en stående ovation av samtliga närvarande i salen.
Sune Lundqvist, i egenskap av vice ordförande, tog över talarstolen och pratade om styrelsens arbete, fokusområden och utmaningar under 2018 och framåt.
Lundqvist talade bland annat om:
* Att utveckla den sportsliga verksamheten och att det kostar att vara utmanare till de största storstadsklubbarna.
* Arenaupplevelsen/ publik – att det ska leda till att fler personer kommer till arenan och ser på Elfsborg, tillsammans!
* Borås Arena 2.0 – en stor satsning som kräver mycket engagemang och projektering innan den sätts i verket. ”Just nu känns det rätt att bygga Borås Arena 2.0”, sade Sune i sin presentation.
* Ekonomi – IF Elfsborg ska ha ordning på ekonomin och genom att utveckla den sportsliga verksamheten ska föreningen få ännu bättre ekonomi och få den att växa.
Sune Lundqvist talade även om att hålla en öppenhet och att han ska ha spelregler hur vi uppträder och är mot varandra och andra och hur vi kan lyfta familjen Elfsborg, och hur det kan göra klubben bättre. Han lämnade sedan över ord och ton till klubbchef Stefan Andreasson.

Andreasson började tala om att hur vi kan bli bättre under 2018. Han talade om svikande publiksiffror under 2017 men att publiksiffran mot Malmö FF i premiären ser riktigt bra ut med cirka 10 000 reserverade biljetter. Stefan talade även om att målet i sponsorskap är 40 miljoner under 2018 och om att den nya hallen på Rydaområdet kommer att börja byggas i april för att sedan stå klart kommande vinter.
Innan styrelsen och klubbledningens tankar, idéer och planer för det kommande verksamhetsåret summerades kom en fråga från en medlem om antalet ledamöter i den föreslagna styrelsen, med andra från nio till åtta till antalet, och om det är så att ordföranden har utslagsröst vid ett ”likaläge”.
Sune Lundqvist svarade att man i den befintliga och föreslagna styrelsen har en stor samsyn på hur ett styrelsearbete bedrivs och att man bedriver frågor så att man enhälligt kan ta de beslut som behöver tas utan att för den delen vara ojämna till antalet.

Efter att medlemsavgiften i IF Elfsborg för 2019 framröstats till att vara den samma som för nuvarande år 2018 var det dags för val av ordförande och erforderligt antal styrelseledamöter.
Valberedningens Bosse Lindell redovisade hur valberedningen har jobbat med att hitta en ny ordförande och hur man arbetar under verksamhetsåret med alla liknande frågor.
Valberedningens förslag var att välja Sune Lundqvist som ordförande i IF Elfsborg under en period på ett år, vilket också stämman röstade igenom enhälligt. Valberedningen presenterade även sitt förslag på styrelse för IF Elfsborg, vilket också det röstades igenom enhälligt av årsstämman.
Därmed ser Idrottsföreningens Elfsborgs styrelse ut som följande:
Sune Lundqvist (ordförande, nyvald på ett år)
Ingela Carlsson (omvald på två år)
Anders Segerblom (omvald på två år)
Lars Stensson (omvald på två år)
Mats Karlsson (omvald på två år)
Michael Ekberg (redan vald för 2018)
Joachim Modigh (redan vald för 2018)
Nadja Bengtsson (redan vald för 2018)
Därefter var det valberedningens tur att bli föreslagna, och stämman röstade ja till att valberedningen får fortsatt förtroende under det kommande året.
IF Elfsborgs valberedning ser därmed ut som följande:
Bosse Lindell (sammankallande)
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Martin Tillsten
Styrelsens representant (utses vid nästa styrelsemöte)

Då hade det blivit dags för behandling av motioner inlämnade av medlemmar.
Motion 1 handlade om presentation av valberedningens förslag, och motionärerna föreslog årsmötet att besluta:
1. Att valberedningens förslag till årsmötet 2019 och framåt bör presenteras på lämpligt sätt för samtliga medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet eller så snart valberedningen är klar med sitt förslag.
2. Att styrelsen inför årsmötet 2019 ska lägga fram ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående.
Styrelsen föreslog årsstämman att bifalla motionen, vilket den också gjorde.

Motion 2 handlade om IF Elfsborgs matchkläder och motionärerna föreslog årsmötet att besluta:
1. Att IF Elfsborg alltid ska ha en ordinarie matchdräkt med en i huvudsak helgul tröja och svarta shorts.
2. Att styrelsen ihop med motionärerna ska bilda en arbetsgrupp med syftet att till årsmötet 2019 presentera ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående förslag om ordinarie matchdräkt.
Styrelsen föreslog årsstämman att bifalla motionen, vilket den också gjorde.

Motion 3 handlade om redovisning av publiksiffror på IF Elfsborgs hemmamatcher, och motionären föreslog årsmötet att besluta:
1. Att från och med säsongen 2018 enbart redovisa antalet åskådare på plats på Borås Arena.
Styrelsen föreslog årsmötet till att besluta; att avvakta SEF:s beslut angående redovisning av publiksiffror. Ingela Carlsson från styrelsen förtydligade även att föreningen kommer under den kommande säsongen vara ännu tydligare med att redovisa att publiksiffran bygger på antalet sålda biljetter. Efter diskussion mellan styrelse och flertalet medlemmar samt omröstning beslutade årsstämman att bifalla styrelsens förslag att avvakta SEF:s beslut angående redovisning av publiksiffror.

Motion 4 handlade om anläggande av hybridgräs på Borås Arena, och motionärerna föreslog årsmötet att besluta:
1. Att nästa gång det är dags för underlagsbyte på Borås Arena så skall en hybridgräsmatta läggas in och inte en ny konstgräsmatta.
Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att ge styrelsen i uppdrag att framföra till Borås Arena AB att hybridgräs skall utvärderas tillsammans med andra alternativ inför nästa byte.
Efter diskussion och votering gick stämman på styrelsens linje att ge styrelsen i uppdrag att framföra till Borås Arena AB att hybridgräs skall utvärderas tillsammans med andra alternativ inför nästa byte.

Motion 5 var den första av två som handlade om damfotboll, och motionären föreslog årsmötet att besluta:
1. IF Elfsborg under 2018 startar ett elitsatsande damlag som går in i seriespel 2019.
2. IF Elfsborg undersöker möjligheterna till samarbete med de lokala div1-klubbarna i Borås, Bergdalen och Sjömarken, med syfte och mål att starta det elitsatsande damlaget i IF Elfsborg så högt upp i seriesystemet som möjligt.
Styrelsen föreslog årsmötet att besluta; att avslå medlemmens motion, vilket också årsstämman gjorde.

Motion 6 var den andra av två motioner som handlade om damfotboll, och motionärerna föreslog årsmötet att besluta:
1. Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma.
Efter anföranden och diskussion mellan styrelsen och medlemmarna valde styrelsen att justera sitt tidigare svar och bifalla motionärernas förslag, vilket också blev årsstämmans beslut.

När de sex motionerna var avhandlade återstod det bara avslutning av årsstämman. IF Elfsborgs nye styrelseordförande Sune Lundqvist tackade alla medlemmar som hade kommit till Högskolan i Borås för ett riktigt bra, engagerat och diskussionsrikt årsmöte. Därefter avtackades Jan Lundgren, avgående revisor för IF Elfsborg, och Claes Bengtsson för sitt stora engagemang inom och runt i IF Elfsborg under många år som bland annat hjälpte till att få hem Anders och Mattias Svensson 2005.
Sune Lundqvist avtackade såklart även Bosse Johansson för alla år som ordförande i IF Elfsborg och föreslog samtidigt till årsstämman att göra Bosse Johansson till hedersordförande i föreningen.
Detta var något som årsstämman också beslutade, enhälligt.
En märkbart rörd Bosse Johansson tackade alla å det varmaste för förtroendet i föreningen och berättade att det har varit 14 underbara år i styrelsen. Därmed var en epok över, och en ny hade precis tagit vid.